• Názov: Občianske združenie pri MŠ Majerníkova 60

     IČO: 42414270

     Sídlo: Majerníkova 60, 841 05 Bratislava, Mestská časť Karlova Ves

     Číslo účtu: IBAN: SK72 1100 0000 0029 4146 3874, správa pre príjemcu: meno a priezvisko dieťaťa

     Poplatok sa uhrádza 2x v priebehu školského roka vo výške 40 €

     Cieľom združenia je pomáhať v rozvoji MŠ Majerníkova 60, 841 05 Bratislava najmä:

     1. pri výchove a vzdelávaní detí a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu
     2. pri riešení výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových problémov
     3. pri zhromažďovaní námetov, pripomienok a požiadaviek rodičov týkajúcich sa výchovy, výučby a vzdelávania detí a spolupracovať pri ich riešení
     4. finančne pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry a odborných kníh pre pedagógov a deti
     5. finančne a organizačne pri skvalitňovaní a skrášľovaní priestorov a prostredia pre deti – triedy, školský dvor
     6. finančne pri nákupe nových hračiek
     7. finančne a organizačne pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivitách detí
     8. poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlety, exkurzie, kultúrne a športové aktivity
     9. pri organizovaní a realizácii výchovných a vzdelávacích podujatí, workshopov a kurzov pre deti a žiakov, ako aj rodičov a učiteľov