• ​​​​​​Charakteristika školy

   Sme štátna materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves. Zároveň sme najmladšou materskou školou a jej vznik sa datuje od 01.09.2014. Prevádzkujeme tri triedy a škola vzhľadom na prevádzkový poriadok disponuje kapacitou 66 detí. Poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie spravidla pre deti od troch do šiestich rokov. Materská škola je netypizovaná, pretože je zriadená v priestoroch základnej školy. Nemá vlastný oplotený školský dvor.

   Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

   Školský vzdelávací program materskej školy „Veselo a hravo za poznaním“, je základným záväzným dokumentom školy, vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a so Štátnym vzdelávacím programom pre materské školy.

   Poslanie

   Vidieť v každom dieťati osobnosť, ktorá má iné dispozície a predpoklady, snažiť sa každú osobnosť rozvíjať a posúvať vpred, pomáhať prekonávať prekážky a hľadať talent a nadanie, pomáhať k sebarealizácii.

   Vízia

   Rozvíjať športové zameranie detí pre zdravý vývin a život