• Obedy sa odhlasujú vždy najnesôr do 8.hodiny v deň, keď dieťa chýba

    • telefonicky od 7:00 hod. na tel. č. 654 283 01
    • mailom na adresu sjzs.majernikova@gmail.com, kde treba napísať meno, MŠ Majerníkova 60 a príslušný deň

    Stravná jednotka:
    MŠ - 2,04 €

    • V cene stravnej jednotky je režijný poplatok 0,50 € na 1 obed pre MŠ a 0,75 €, ktorý stanovila MČ Karlova Ves všeobecne záväzným nariadením s platnosťou od 1. 9. 2019. Režijný poplatok sa neúčtuje v prípade odhlásenia dieťaťa z obeda.
    • Informatívny doklad na zaplatenie stravy sa vydáva 20. deň mesiac vopred. Je nutné platiť načas. Za obedy v zmysle VZN MČ Karlova Ves nie je možné platiť poštovou poukážkou.
    • Stravník uhrádza stravné bezhotovostne bankovým prevodom, trvalým príkazom, alebo vkladom na účet školskej jedálne v Primabanke tak, aby stravné na účet ŠJ nabehlo do 30. dňa predchádzajúceho mesiaca, ktorého sa platba stravného týka.

    Účet školskej jedálne je vedený v Prima banke pod číslom SK35 5600 0000 0086 1853 2005 (IBAN) 

    Rodič je povinný uhradiť poplatok za stravu mesačne vopred do 20. v mesiaci, v prípade neuhradenia stravy do uvedeného termínu, rodič bude informovaný a  je povinný uhradiť stravu do 5 dní. Ak ani po upozornení rodič stravu neuhradí, môže riaditeľka školy ukončiť dochádzku dieťaťa do materskej školy.