• Rada školy

   Rada školy je podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní aj funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky. Plní aj funkciu výberovej komisie na riaditeľa materskej školy.

    Zloženie Rady školy

   1. Bc. Erika Tóthová

   predseda za pedagogických zamestnancov

   2. Mgr. Ema Šoltésová

   podpredseda za pedagogických zamestnancov

   3. Mgr. Ildikó Hejčíková, PhD.

   člen za zriaďovateľa

   4. JUDr. Filip Petrinec

   člen za zriaďovateľa

   5. Mgr. Zuzana Firmentová

   člen za rodičov

   6. Jayne Rybánska

   člen za rodičov

   7. Miroslava Tomášková

   člen za nepedagogických zamestnancov