• Svet pod mikroskopom

     • Tajomstvá mikrosveta objavujú deti z MŠ Majerníkova 60 aj vďaka zakúpeniu digitálneho mikroskopu, na ktorý sme získali financie z projektu vyhláseného Ministerstvom školstva Múdre hranie 2. Deti majú obrovskú chuť objavovať a spoznávať a toto nadšenie pre objavovanie nových vecí sme chceli podporiť už od začiatku, kedy sa rodí prvé nadšenie pre vedecký svet. Vďaka mikroskopu deti objavujú svet okolo seba na inej úrovni. Pozorujú rôzne mikroštruktúry na listoch, drobných živočíchov, či na rôznych priehľadných objektoch, vrstvy cibule, či krídla hmyzu, vaty, plastu. Mikroskop ponúka možnosť zapojenia na interaktívnu tabuľu a tak mikrosvet, v jednej chvíli vidia všetky deti.

     • Grantový program "Zelený región"

     • Naše občianske združenie pri MŠ Majerníkova 60," sa v mesiaci marec zapojilo do grantového programu Nadácie BVS, "Zelený región" ktorého cieľom je podporiť pravidelnú a dlhodobú environmentálnu výučbu v školách.

      Prejavili sme záujem o realizáciu vyvýšeného záhonu v átriu materskej školy, ktorý bude určený pre deti na sadenie, pestovanie, a starostlivosť o rastlinky. Plánujeme vytvoriť mini záhradku s bylinkami a kvetmi. Zapojením praktických činnosti deti získajú základne vedomosti, zručnosti a skúsenosti súvisiace so starostlivosťou o živú prírodu. Na jeseň, zasadiť cibuľoviny, kvety a niektoré bylinky, ktoré v priebehu roka budú deti skúmať, bádať a pozorovať. Na pozorovanie im záhradka poskytne svoju rôznorodosť plodov, listov a kvetov. V reálnych situáciách deti budú chápať rôzne javy a súvislosti, ktoré sa pri pestovaní rastlín vyskytujú. Súčasťou záhradky bude aj „hmyzí domček“ poskytujúci úkryt pre hmyz v zimných mesiacoch. Deťom ponúkne možnosť skúmať spôsob života mnohého užitočného hmyzu.

      Veľmi sa tešíme, že naša žiadosť o grant, v rámci Grantového programu Zelený región 2022, bola grantovou komisiou schválená vo výške 500 EUR.

     • Gajdošská muzika

     • Dnes k nám zavítali muzikanti v krásnych ľudových krojoch, v ktorých prezentovali ľudové hudobné nástroje v postupnom vývoji, od najjednoduchších píšťaliek, cez fujaru, až po gajdy a husle. Odzneli nástroje aj osobitne, aj spoločne, v ľudových piesňach z rôznych kútov Slovenska. Muzikanti deťom jednoducho a zrozumiteľne vysvetlili, ako sa daný nástroj vyrábal a pri akých príležitostiach hrával. Celý výklad bol hravou formou, pri ktorej sa deti zapájali do deja, čím sa udržiavala ich pozornosť. Nakoniec si spoločne zaspievali a naučili sa  tancovať pravý zbojnícky odzemok.

      Ďalšie fotografie nájdete vo fotoalbume.

     • Prijímanie žiadostí do materskej školy

     • V zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky  Ministerstva školstva a vedy SR 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov

      sa prijímajú 

      žiadosti o prijatie dieťaťa

      na predprimárne vzdelávanie do MŠ Majerníkova 60,

      841 05 Bratislava

      od 2. 5. 2022 do 6. 5. 2022

      osobne v čase od 10:00 – 12:00

      od 9. 5. 2022 do 13. 5. 2022

      osobne v čase od 15:00 – 17:00

       V iných časoch podľa predchádzajúceho mailového alebo telefonického dohovoru.

      Potrebné občianske preukazy zákonných zástupcov a rodný list dieťaťa na overenie údajov.

       

       

       

      V Bratislave, 12. 4. 2022

      Mgr. Vanda Šichulová,

      riaditeľka školy

     • Literárna súťaž

     • Dňa 17. 3.2022 (štvrtok) sa uskutoční v našej MŠ Majerníkova 60, triedne kolo k mesiacu: MAREC - MESIAC KNIHY, literárna súťaž s názvom: "NAKRESLI ROZPRÁVKOVÝ PRÍBEH A POROZPRÁVAJ NÁM HO." Rodič a dieťa vytvorí z papiera, výkresu knižku alebo leporelo s kresbami, alebo aj s textom. Dieťa nám rozprávku alebo príbeh "prečíta" - prerozpráva. Tešíme sa na zaujímavé rozprávkové príbehy, najlepšie príbehy postúpia do školského kola, kde budú bojovať o celkové umiestnenie v našej materskej škole. Úspešní súťažiaci budú odmenení. Ďalšie informácie poskytnú pani učiteľky na triede.

      kolektív MŠ

     • Darujte nám 2 %

     • Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%

      Vážení rodičia a priatelia materskej školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

      Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

      skvalitnenie vybavenia školy

       

      Názov: Občianske združenie pri MŠ Majerníkova 60

      IČO: 42414270

      Sídlo: Majerníkova 60, 841 05 Bratislava, Mestská časť Karlova Ves

     • Dotácia na stravu

     • Vážení rodičia,

      ak máte záujem o dotáciu na obedy pre Vaše dieťa v materskej škole na rok 2022, je potrebné podať písomnú žiadosť do 17.12.2021 a to aj v prípade, že už dotáciu poberáte.

      Prikladáme sprievodný list, v ktorom sa dočítate kto má nárok na dotáciu, za akých podmienok a aký je postup. V prílohe zasielame aj tlačivo žiadosti a čestné vyhlásenie. Ak nemáte možnosť si ich vytlačiť, kontaktujte p. učiteľku.

     • Mikuláš prišiel!

     • Aj v tomto náročnom období, našiel Mikuláš spôsob, ako navštíviť deti v našej materskej škole. Všetci sme boli nedočkaví a netrpezlivo sme Mikuláša očakávali na školskom dvore. Mikuláš s plnými vreciami nakoniec prišiel. Za pekné piesne, básne, Mikuláš odmenil balíčkom všetky deti a sľúbil, že o rok sa vráti znova.

     • Návšteva dopravného ihriska

     • Aj v našej materskej škole venujeme dostatok pozornosti téme „dopravná výchova“ a tak sme si deň 10.11.2021 vyčlenili, aby sme s deťmi z triedy Múdre sovy navštívili nové dopravné ihrisko pri ZŠ Karloveská. Pred samotnou jazdou boli deti teoreticky poučené, ako sa majú na dopravnom ihrisku správať, aké pravidlá dodržiavať. Následne vyskúšali svoje vedomosti a zručnosti aj praktickou jazdou na kolobežke a aj ako chodci si vyskúšali správne správanie na dopravnej komunikácii pri prechádzaní cez priechod pre chodcov. Vydanú energiu na dopravnom ihrisku deti doplnili konzumáciou nabalených dobrôt. Posilnení, plní zážitkov, odmenení medailou sme s úsmevom na tvári vyrazili na cestu späť do našej materskej školy. Deťom sa táto hravá forma učenia veľmi páčila a sú odhodlaní navštíviť dopravné ihrisko opäť.

     • Environmentálny program: "Letom svetom"

     • Prvé októbrové dopoludnie si predškoláci rozšírili svoje vedomosti o ochrane prírody na Slovensku. V spolupráci s organizáciou Daphne, ktorá vedie deti k úcte k prírode, sa oboznámili s témou vtáctva na Slovensku.

      Program „Letom svetom“ bol realizovaný v novej environmentálnej učebni na školskom dvore a prebiehal interaktívnou a hravou formou. Malí prírodovedci, vďaka lektorke, spoznávali vtáctvo všetkými zmyslami. Spoločne sa zahrali na malé vtáčiky, ktoré sa vyvíjajú vo vajíčku, až sa nakoniec vyliahnu. Tiež spoznali niektoré druhy vtákov, ktoré žijú v našej lokalite. Objavovali ich zvuk a spev. V ďalšej aktivite sa premenili na bociany a kačky a svojim kamarátom mláďatám, chytali v rybníku vhodnú potravu. Nakoniec pozorovali vtáky ozajstným ďalekohľadom, naučili sa ho správne nastaviť a zaostriť. Sme presvedčení, že vďaka spolupráci s organizáciou Daphne cez takéto zážitkové podujatia prispievame k zodpovednému správaniu detí k životnému prostrediu a ochrane prírody. I touto formou naša materská škola chce klásť už v tomto veku základy generácie ľudí, ktorá si prírodu váži a neničí ju.

    • Špeciálny prístup
     • Špeciálny prístup

     • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
    • Vieme ako na to
     • Vieme ako na to

     • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.