• V zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ  sumou 30€ mesačne za dieťa vždy do 10 dňa v mesiaci.

     Podľa § 28 ods.7 a ods. 8 zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok neuhrádza, ak sú splnené nasledovné podmienky:

     a)     dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie

     b)    ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

     c)     ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

      Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa

     a)     ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

     b)    ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku


     Rodič je povinný  čiastku uhradiť vždy do desiateho dňa v mesiaci.


     číslo účtu: IBAN: SK67 5600 0000 0018 0414 0003 správa pre prijímateľa: meno, priezvisko dieťaťa.